Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) – elválaszthatatlan, szerves része az Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) és a magyar jogrend részeként létező ún. „Infotörvény” rendelkezéseinek és elvárásainak mindenben eleget tevő Adatvédelmi Nyilatkozat.
A jelen Általános Szerződési Feltételek az AMC Networks CE Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató/AMC) által kiadott “A tudás Spektruma” mobilalkalmazás (a továbbiakban: Alkalmazás) által elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (a továbbiakban Szolgáltatás) nyújtására és a Szolgáltatások igénybevételére, valamint a Szolgáltatás igénybe vevőjeére (a továbbiakban Felhasználó) vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

1. A Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve: AMC Networks Central Europe Kft.
A Szolgáltató címe: 1139 Budapest, Lomb utca 21-25.
A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetősége, a szolgáltatást igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@ce.amcnetworks.com
Cégjegyzékszáma: 01-09-183155
Adószáma: 24801991-2-44
Telefonszáma: +36 1 236 9100
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: S&T Consulting Hungary Kft.
székhely: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
cégjegyzékszám: 13-09-119660
adószám: 11779177-2-13

Üzemeltető: Telekom New Media Zrt.
székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.
cégjegyzékszám: 01-10-046367
adószám: 14745199-2-43

2. Adatvédelem nyilatkozat

Szervereink által rögzített információk:
Szervereink az applikációba történő belépéskor automatikusan olyan személyes adatokat regisztrálnak, mint a Felhasználók neve és IP-címe. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra.

Spamming, elektronikus reklám levelek:
A Felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a Felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül az üzemeltetőn kívül harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Az üzemeltető fenntartja annak jogát, hogy tájékoztató anyagokat küldjön azon Felhasználóknak, akik az ilyen információk küldéséhez hozzájárultak. Az ilyen jellegű elektronikus levelek addig továbbíthatók, ameddig a Felhasználó kifejezetten nem tiltakozik ellenük, megtiltva további anyagok küldését.

A Felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok:
A Felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi (például előfizetés, nyereményjáték). Ezt a Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi.

A személyes adatokat felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy a Felhasználó kérésére az üzemeltető automatikusan és visszaállíthatatlan módon megsemmisíti.

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik. Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az „Általános Szerződési Feltételek” menüpont alatt található „Adatvédelmi Tájékoztató” vonatkozó rendelkezéseit is megismerte. és az abban foglaltakat elfogadja.

3. Fogalom-meghatározások

Amennyiben a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik, a jelen ÁSZF-ben használt alábbi nagy kezdőbetűs kifejezéseknek az alábbi jelentésük van:

„Adatkezelési tájékoztató”

az Adatvédelmi tájékoztató az Alkalmazást használó Felhasználók által megadott személyes adatokkal kapcsolatos Szolgáltató általi adatkezelési gyakorlatot tartalmazza, rendelkezései a jelen ÁSZF rendelkezéseivel együttesen alkalmazandóak;

„Adatvédelmi Törvény”

a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvényt jelenti;

Alkalmazás” a Szolgáltató által üzemeltetett “A Tudás Spektruma” nevű mobilalkalmazás

ÁSZF” a jelen Általános Felhasználási Feltételeket jelenti;

Felhasználó vagy Felhasználók

(a) az a természetes személy, aki a Szolgáltatást igénybe veszi
(b) az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet (illetve a nevében eljáró természetes személy), aki a Szolgáltatást igénybe veszi (Felhasználó többes számban Felhasználók).

Honlap” az Üzemeltető által üzemeltetett spektrumkviz.spektrumtv.hu Internetes Honlap, amelyen a Szolgáltatás egyes elemei elérhetőek;

Polgári Törvénykönyv” a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

Szerzői Jogi Törvény” a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény;

Szolgáltatás” a Szolgáltató által a Honlapon illetve az Alkalmazáson keresztül nyújtott szolgáltatások

4. Az ÁSZF hatálya, a Szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF hatálya az Alkalmazás igénybevételével létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a spektrumkviz.spektrumtv.hu honlapról.

A jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szerződés nyelve a magyar, magatartási kódexre nem utal. A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató külön nem iktatja, és azok utóbb nem hozzáférhetőek.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Eker.tv.) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

A jelen ÁSZF 2019. október 1. napjától hatályos és visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Felhasználók részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik.
A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

A Felhasználó a regisztrációt követően, az Alkalmazásba történő belépés véglegesítését megelőzően megismeri a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, amely rendelkezéseket azok elfogadásával magára nézve kötelezőnek ismer el. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul személyes adatai Adatkezelési nyilatkozat szerinti kezeléséhez.

A jelen ÁSZF alapján létrejövő Szerződés az Alkalmazás letöltését, valamint a jelen ÁSZF elfogadását követően jön létre. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a fenti feltételeket, úgy nem jogosult az Alkalmazás használatára, tartalmának megtekintésére. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük teljes felelősséget vállal.

5. Az Alkalmazás használatával kapcsolatos felelősség és korlátozások

Az Alkalmazást minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely abból ered, hogy – a jelen ÁSZF vagy jogszabály rendelkezéseinek Felhasználók általi megszegése miatt – a Szolgáltató a Szolgáltatást vagy annak egyes funkcióit felfüggeszti.

6. A Szolgáltatás tárgya

Informáló és szórakoztató kvíz rendszer működtetése, melyben Szolgáltató három nehézségi szintre csoportosított tudásalapú kérdéseket tesz fel. A kérdésekre Felhasználó a négy megadott válaszból választja ki a szerinte helyes választ.

7. A Szolgáltatás igénybevétele

A Szolgáltatás a Honlapon keresztül, valamint az Alkalmazás letöltését követően vehető igénybe iOS és Android operációs rendszerrel rendelkező mobilkészülékeken a 8. pontban részletezettek szerint. A Szolgáltatás igénybevételéhez internet kapcsolat szükséges. A Felhasználó mindenkor saját maga köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek rendelkezésre álljanak.

8. Az Alkalmazás használata; Felhasználói Profil létrehozása

A Felhasználóknak az Alkalmazás használata érdekében az általuk használt operációs rendszertől függően le kell tölteniük az Alkalmazást az App Store-ból (iOS) vagy a Play Áruház-ból (Android). Az alkalmazás használata regisztrációhoz kötött, így a letöltést követően a Felhasználóknak regisztrálniuk kell Google, Facebook fiókjukkal vagy e-mail címükkel.

9. Értesítések kezelése

A Szolgáltató a Szolgáltatás optimális használata érdekében a Felhasználók részére rendszerüzenet formájában értesítéseket küldhet.
Az Szolgáltató jogosult az Alkalmazás használatával kapcsolatban szolgálati közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más információkat küldeni a Felhasználók részére. A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató ilyen üzeneteket küldjön a részére.

10. Adatvédelem

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az “Adatkezelési tájékoztató” rendelkezik.

11. A Szolgáltatás használatával kapcsolatos tilalmak és korlátozások

A Felhasználónak tilos bármilyen olyan eszközt, rendszert vagy megoldást használnia, amely a Szolgáltatás működésére negatív hatással lehet, annak célját sérti, vagy egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését

12. Szerzői jogi védelem

Minden jog fenntartva. Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele nem biztosít jogot és nem ad engedélyt arra, hogy Felhasználó bármely nevet, logót, képet, védjegyet felhasználja.

A Szolgáltatás keretében az Alkalmazáson, valamint a Honlapon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A Honlaphoz, a Szolgáltatáshoz, valamint az Alkalmazáshoz, mint a szoftverhez kapcsolódó szerzői jogok tulajdonosa és jogosultja a Szolgáltató. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő lementésen és kinyomtatáson túl, semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Az Alkalmazás múltbeli, jelenlegi és jövőbeli tartalmait, nem kizárólagosan beleértve az Alkalmazás felépítését, kivitelezését, szövegeket, képeket, fényképeket, illusztrációkat, összeállításokat, grafikus anyagokat, reklámszövegeket, adatbázisokat, tulajdonosi információkat, az Alkalmazás minden szerzői vagy más joggal védhető elemét (beleértve a forrás- és objektum-kódokat) és minden egyéb, az szolgáltatóhoz köthető anyagot, magát az Alkalmazás, a Alkalmazáson belül az elemek elrendezését, választékát, sorozatát, az Alkalmazás felépítésének főbb jellemzőit, minden védjegyet, levédett szolgáltatást, cégnevet, logókat, tartományneveket, szabadalmakat és minden szellemi terméket (egyenként és összességében “Tartalmakat”) a szerzői jogi és tulajdonosi oltalom védi, és a Szolgáltató tulajdonai.

Az Alkalmazás használatával a Felhasználó nem szerez az Alkalmazásra vagy az általa elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. Egyik Felhasználó sem jogosult az Alkalmazásból származó tartalom felhasználására, kivéve, ha arra engedélyt kapott a Szolgáltatótól, illetve ha a törvény azt más módon lehetővé teszi. A jelen felhasználási feltételek nem biztosítanak jogot az Alkalmazásban használt jelzések, logók, márkajelzések vagy emblémák használatára.

13. Felelősség

  • A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, az adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
  • A Szolgáltató a legnagyobb gondosság ellenére sem vállal felelősséget az Applikáció tartalmának helyességéért és teljességéért.
  • Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá arra, hogy (a) a Szolgáltatás megfelelő; (b) a Szolgáltatás folyamatos, biztonságos és hibamentes (c) a hibák kijavításra kerülnek, valamint, hogy (d) a Szolgáltatás vagy a szerver(ek) vírus és egyéb káros anyagoktól mentesek.
  • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy harmadik személyek szolgáltatásain keresztül történő terjesztés szükségessé teheti, hogy a Felhasználó az Alkalmazás új frissítéseit szükségszerűen letöltse. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a frissítés minden esetben a Felhasználó érdekkörébe tartozik.
  • A Felhasználónak tudomása van arról, hogy az Interneten az adattovábbítás, illetve annak sebessége számos tényező függvénye. A Szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért vagy esetleges elvesztéséért.
  • A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás használatáért, felhasználásáért – ideértve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nemvagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.
  • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatást saját felelősségére, a Szolgáltató általi garancia vállalása nélkül veszi igénybe, kizárólag Felhasználó felelős a Szolgáltatás igénybevétele során, az igénybe vételhez használt eszközben, annak adataiban esetlegesen keletkezett károkért.
  • Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásnak a Felhasználó általi igénybevételéből eredő valamennyi követelés, költség (beleértve az ügyvédi díjakat is), kárigény alól Szolgáltatót, valamint annak tagjait, vezető tisztségviselőit, alkalmazottait mentesíti, azokért teljeskörűen helytáll.
  • A Felhasználó jelen pontokban szabályozott felelőssége a Szerződés megszűnését követően is fennáll.
  • Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartás által okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag ezen magatartás megvalósítója felel. Erre tekintettel a Szolgáltató a felelősségét kizárja, minden olyan esetért, amely a Szolgáltatás használata közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát, terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát, valamint egyéb hacker tevékenységeket.

14. Az Alkalmazás és a Profil törlése

A Felhasználó a készülékén tárolt adatokat bármikor törölheti, ha eltávolítja az alkalmazást az operációs rendszeren keresztül. Amennyiben a Felhasználó aktiválta a felhőalapú megoldást a készülék szinkronizálásához (pl. Samsung Cloud vagy Apple iCloud), előfordulhat, hogy a felhőben tárolt adatok törléséhez törölnie kell a felhőben elmentett védelmet is-.
A felhasználói fiókjának a szerveren tárolt adatai bármikor törölhetők az Adataim menüpontban a Regisztráció törlése gombbal.

15. A Szerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy időről időre módosíthatja, kiegészítheti, ill. megváltoztathatja a ÁSZF-et. Amennyiben a változtatások megjelenését követően továbbra is igénybe veszi a szolgáltatást, az azt jelenti, hogy elfogadja a módosításokat, és egyetért azokkal.

A Szerződés a Felhasználó Profiljának – valamint az Alkalmazás igénybevétele esetén – az Alkalmazásnak a Felhasználó készülékéről való törlésével szűnik meg. A Szerződés megszűnik továbbá akkor is, ha a Felhasználó a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával a Szerződést megszünteti.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy technikai vagy egyéb okokból a Szolgáltatást vagy annak egy részét korlátozza, felfüggessze vagy megszüntesse, amely esetben a Szerződés automatikusan megszűnik.

16. Alkalmazandó jog

Jelen szerződés vonatkozásában a magyar jogszabályi rendelkezések az irányadók. Jogvita esetén az illetékesség vonatkozásában a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései az irányadók.